Anonimiseren van vermogen | 4 PE |€ 189,50

De huidige tijd kenmerkt zich door een paradox: naarmate de transparantie toeneemt, neemt ook de (behoefte aan) beslotenheid toe. Dat geldt vooral voor vermogende personen. Met een beetje Googlen op internet kan men van iedereen van alles te weten komen. En dat roept dan als vanzelf de reactie op om dit vermogen ‘onzichtbaar te maken’.

Mede debet aan deze toegenomen aandacht voor privacystructuren is de invoering van het UBO-register per 27 september 2020 . In deze e-learning staat het anonimiseren van vermogen/het optuigen van privacystructuren centraal.

Ja, ik bestel de e-learning Anonimiseren van vermogen

Inhoud e-learning:

1) Het UBO-register |mr. dr. B. Snijder-Kuipers | 1 PE

2) Anonimiseren van structuren in het UBO-registertijdperk |mr. R.H.A. Franken | 1 PE

3) Fiscale aspecten van de anonimisering van vermogen door middel van een open CV of open FGR | prof. dr. S.A. en drs. D.G.M. Wetterhahn | 1 PE

4) Anonimiseren van vermogen: De verwerking in de jaarrekening |R.C.A. Janssens AA | 1 PE

Zie onderstaand voor gedetailleerde informatie voor de onderwerpen van de e-learning.

e-learning anonimiseren van van vermogen

1) Het UBO-register |mr. dr. B. Snijder-Kuipers | 1 PE

In deze e-learning wordt uitleg gegeven de invoering van het UBO-register dat zal worden gehouden door de Kamer van Koophandel. In dit UBO-register worden alle uiteindelijke belanghebbenden geregistreerd. Elke rechtspersoon heeft verplicht ten minste één UBO. Indien een rechtspersoon geen échte UBO heeft, moet een hoger leidinggevende als pseudo-UBO worden aangewezen.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning weet u:

 • wat het doel is van het UBO-register;
 • welke gegevens in het UBO-register worden vermeld en voor wie welke gegevens openbaar zijn;
 • wat de rol is van het UBO-register in het kader van de anti-witwaswetgeving.

2) Anonimiseren van structuren in het UBO-registertijdperk |mr. R.H.A. Franken | 1 PE

Aandeelhouders hebben geregeld de behoefte om hun betrokkenheid bij (het vermogen van) een Nederlandse BV of NV buiten het zicht te houden. Grofweg kan het hierbij gaan om anonimiseren van eigendom en het anonimiseren van vermogen. Hoewel er ook nu al grenzen bestaan, kan nog verregaand aan de anonimiseringsbehoefte worden voldaan. Door de invoering van het openbare UBO-register zullen de mogelijkheden echter drastisch verminderen, in ieder geval voor zover het betreft het anonimiseren van eigendom. Dit, terwijl de behoefte blijft bestaan.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning weet u:

 • wat de overwegingen van aandeelhouders zijn om hun betrokkenheid bij structuren te anonimiseren;
 • op hoofdlijnen wat thans de knelpunten voor anonimisering zijn en welke mogelijkheden tot anonimisering bestaan ter wegneming van deze knelpunten;
 • welke gevolgen de invoering van het UBO-register heeft voor anonimisering en welke mogelijkheden tot anonimisering dan nog blijven bestaan.

3) Fiscale aspecten van de anonimisering van vermogen door middel van een open CV of open FGR | prof. dr. S.A. en drs. D.G.M. Wetterhahn | 1 PE

In deze e-learning wordt ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik van een open CV of open FGR bij de anonimisering van vermogen. Naast de fiscale kwalificatie van entiteiten worden mogelijkheden en gevolgen van het structureren door middel van een open CV of open FGR besproken. Ook wordt ingegaan op de recent in de literatuur opgebrachte discussiepunten over het gebruik van de open CV. Geconcludeerd wordt dat een open CV of open FGR goed gebruikt kan worden voor anonimisering van een structuur, maar dat er altijd mitsen en maren zijn.

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning:

 • weet u wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van het gebruik van een open CV of open FGR;
 • weet u wat de fiscale kwalificatie en behandeling is van een open CV of open FGR;
 • kent u de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van de anonimisering van vermogen middels een open CV of FGR.

4) Anonimiseren van vermogen: De verwerking in de jaarrekening |R.C.A. Janssens AA | 1 PE

De BV is een populaire ondernemingsvorm. BV’s kennen een wettelijke verplichting om verantwoording af te leggen aan het maatschappelijk verkeer. De jaarrekening van de BV dient een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat van de onderneming. Dit geschiedt aan de hand van het publiceren van een publicatiejaarrekening. Als de BV kan worden herleid tot één of enkele natuurlijke personen (aangeduid als de dga), dan is daarmee ook het zakelijk vermogen van die persoon of personen openbaar. Dat wordt vaak als niet wenselijk gevonden. Zijn er in de BV-vorm structuren of vrijstellingen waar een BV gebruik van kan maken om zo min mogelijk inzicht te geven over het vermogen van de achterliggende aandeelhouders?

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze e-learning weet u:

 • of BV’s de verplichting tot openbaarmaking kunnen ontlopen;
 • of een holding altijd groepshoofd is;
 • of zustermaatschappijen consolidatieplichtig kunnen zijn.

 

Ja, ik bestel de e-learning Anonimiseren van vermogen