Filantropie | 4 PE | € 189,50

Wanneer families met een familiebedrijf als onderdeel van hun bedrijfsstrategie en hun familiewaarden ANBI’s willen ondersteunen kan dat fiscaal gefaciliteerd plaatsvinden. Maar wat zijn bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van de overdracht van aandelen in de familievennootschap? Hoe moeten familiestichtingen aan kunnen tonen dat zij rechtstreeks het algemeen belang dienen en dat het eventuele familiebelang hieraan ondergeschikt is? Wat zijn de juridische voorwaarden verbonden aan de ANBI-status? Hoe zit het met de externe verslaggeving van goededoelenorganisaties? Deze en andere facetten komen in deze e-learning aan de orde.

Ja, ik bestel de e-learning Filantropie

Inhoud e-learning:

1) Fiscale gevolgen overdracht aandelen in familievennootschap aan ANBI | mr. N. Idsinga en mr. S.A. van Hoorn | 1 PE

2) Familiestichting en ANBI-status | M.M.F.J. van Bakel MSc.| 1 PE

3) De ANBI-status van een stichting bekeken door een juridische bril | Mr. A.M.P. Martens | 1 P

4) Externe verslaggeving van goededoelenorganisaties | M.E. Noronha RA MSc en drs. D.D. Plouvier RA | 1 PE

Zie onderstaand voor gedetailleerde informatie voor de onderwerpen van de e-learning.

 

e-learning filantropie

1) Fiscale gevolgen overdracht aandelen in familievennootschap aan ANBI | mr. N. Idsinga en mr. S.A. van Hoorn | 1 PE

Deze e-learning gaat in op de fiscale gevolgen van de overdracht van aandelen in een familievennootschap aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De auteurs besteden daarbij aandacht aan de gevolgen voor de inkomstenbelasting van de overdracht van de aandelen (box 2) en de aftrek van de periodieke gift. Tevens toetsen zij of het houden van aandelen in een familievennootschap door een ANBI mogelijk is.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

  • wat de (fiscale) aspecten en aandachtspunten zijn voor een ANBI als eigenaar van een familievennootschap;
  • wat de inkomstenbelastinggevolgen zijn van het schenken van een familievennootschap aan een ANBI.

2) Familiestichting en ANBI-status | M.M.F.J. van Bakel MSc.| 1 PE

Om de status van algemeen nut beogende instelling te verkrijgen of te behouden, moeten familiestichtingen aan kunnen tonen dat zij rechtstreeks het algemeen belang dienen en het eventuele familiebelang hieraan ondergeschikt is. Daarnaast moeten het bestuur en het toezicht zodanig zijn vormgegeven dat de familie daadwerkelijk afstand van het vermogen heeft gedaan. Indien de wens bestaat bepaalde vermogensbestanddelen als stamkapitaal aan te merken, dient dit zorgvuldig te zijn vastgelegd in juridische documenten. De maatschappelijke roep om meer transparantie zorgt voor een nieuwe dimensie in de vormgeving van de familie-ANBI en de afwegingen die het bestuur hierin moet maken.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

  • met welke fiscale aspecten u rekening moet houden om een familiestichting als algemeen nut beogende instelling te laten kwalificeren;
  • welke ANBI-voorwaarden bij familiestichtingen in de praktijk het vaakst tot discussie leiden met de Belastingdienst en hoe u hierop kunt anticiperen.

3) De ANBI-status van een stichting bekeken door een juridische bril | Mr. A.M.P. Martens | 1 PE

Het publiek is vertrouwd met de stichting gericht op een goed doel. Een ‘goed doel’-stichting zal geld inzamelen om zo haar doelstelling te verwezenlijken. In Nederland wordt het schenken aan een ‘goed doel’-stichting bij leven en dood gestimuleerd en gefaciliteerd door het bieden van belastingvoordelen. Deze belastingvoordelen zijn gekoppeld aan het verkrijgen én behouden van de ANBI-status. In deze e-learning wordt nader ingegaan op de juridische voorwaarden verbonden aan de ANBI-status.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

  • welke onderwerpen in ieder geval in de statuten van een stichting geregeld moeten worden;
  • welke juridische eisen een rol spelen bij de inrichting van de statuten van een ANBI-stichting.

4) Externe verslaggeving van goededoelenorganisaties | M.E. Noronha RA MSc en drs. D.D. Plouvier RA | 1 PE

Erkende goededoelenorganisaties zijn verplicht om een jaarverslag te publiceren. Op deze jaarverslaggeving is sectorspecifieke regelgeving van toepassing. Mede vanuit de sector is een aantal aandachtspunten bij het opmaken van de jaarrekening onderkend: resultaatbepaling versus resultaatbestemming, subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van giften, lastenverdeling en continuïteitsreserve. Ook kent de goededoelensector specifieke kengetallen die aanleiding kunnen vormen tot sturing bij het opmaken van de jaarrekening.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

  • welke verslaggevingsregels op goededoelenorganisaties van toepassing zijn;
  • hoe belangrijke specifieke verslaggevingseisen door goede doelen kunnen worden toegepast;
  • welke kengetallen de managementtendenties bij het opmaken van de jaarrekening kunnen beïnvloeden.

Ja, ik bestel de e-learning Filantropie