Vermogensplanning | 4 PE | € 189,50

Vermogensplanning in het familiebedrijf is erop gericht het familievermogen, waaronder de onderneming, over te dragen aan de volgende generatie, rekening houdend met de wensen en doelstellingen van de huidige en volgende generatie. In deze e-learning komen de fiscale, juridische en financiële facetten van de vermogensplanning aan de orde.

Ja, ik bestel de e-learning Vermogensplanning

Inhoud e-learning:

1) Vermogensoverdracht naar de volgende generatie | mr. Y.J.M. Pijpers | 1 PE

2) Wat te doen na het pensioen in eigen beheer? | mr. R. Stam | 1 PE

3) Goal-based financial planning, inzicht in rendement én risico | drs. R.A.M. Janssen MFP en A.W. Brons | 1 PE

4) Voorbehouden van zeggenschap met bewind | prof. mr. F.W.J.M. Schols | 1 PE

Zie onderstaand voor gedetailleerde informatie voor de onderwerpen van de e-learning.

e-learning vermogensplanning

1) Vermogensoverdracht naar de volgende generatie | mr. Y.J.M. Pijpers | 1 PE

Deze e-learning gaat in op schenken en nalaten van vermogen aan een volgende generatie, met als invalshoek de gevolgen voor de schenk- en erfbelasting.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:

 • weet u wat het financiële voordeel is van vermogensoverdracht tijdens leven ten opzichte van vererving van vermogen bij overlijden;
 • kent u verschillende vormen van vermogensoverdracht tijdens leven en bij overlijden noemen met enkele daarbij behorende aandachtspunten.

2) Wat te doen na het pensioen in eigen beheer? | mr. R. Stam | 1 PE

De directeur-grootaandeelhouder kan niet langer pensioen opbouwen in zijn eigen BV. Alleen bestaande aanspraken mogen in eigen beheer worden afgewikkeld. Veel directeuren-grootaandeelhouders hebben ervoor gekozen het pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. De directeur-grootaandeelhouder die in dit nieuwe tijdperk een oudedagsvoorziening wil treffen, moet op zoek naar alternatieven. Daarbij kan worden gedacht aan het sluiten van een pensioenverzekering of het treffen van een lijfrentevoorziening. Maar er kan ook gedacht worden aan sparen en beleggen, al dan niet in privé of de eigen BV.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:

 • weet u welke mogelijkheden een directeur-grootaandeelhouder heeft om zijn oudedagsvoorziening te regelen.
 • kent u de belangrijkste voor- en nadelen van elk van deze mogelijkheden.
 • kunt u de lijfrenteaftrek voor een dga berekenen.

3) Goal-based financial planning, inzicht in rendement én risico | drs. R.A.M. Janssen MFP en A.W. Brons | 1 PE

Het nemen van goede financiële beslissingen wordt niet alleen steeds complexer, maar ook steeds belangrijker. In een financieel plan dient u namelijk rekening te houden met fiscale faciliteiten en regelingen maar ook met wisselende rendementen. Om dit inzicht te kunnen verschaffen moet worden gerekend met verschillende economische scenario’s (1.000 of meer) in plaats van één scenario met een vast rendement. Dit leidt tot optimaal inzicht in de haalbaarheid van persoonlijke doelstellingen van de cliënt en geeft ook inzicht in de financiële consequenties van het niet halen van die doelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning kent u:

 • de toegevoegde waarde van dynamische scenario analyse binnen het financiële plan;
 • de relevantie van het inzichtelijk maken van vermogensrisico’s en inkomensrisico’s;
 • de stappen die relevant zijn in een hele client journey, van activatie tot monitoring.

4) Voorbehouden van zeggenschap met bewind | prof. mr. F.W.J.M. Schols | 1 PE

In deze e-learning wordt ingegaan op de vraag in hoeverre bewind geschikt is om zeggenschap bij een gift of vererving voor te behouden. Aan de orde komen: het schenkingsbewind, het testamentair- en het levensverzekeringsbewind. Het zijn met name de spelregels betreffende het einde van het bewind die de cliënt als storend zal ervaren. Gelet op het overgangsregime kan het zinvol zijn om ‘oude’ bewinden in voorkomende gevallen niet te herroepen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning weet u:

 • welke mogelijkheden een testamentair bewind (schenkingsbewind of een testamentair- of levensverzekeringsbewind) biedt bij het beschermen van overgeheveld vermogen;
 • wat de verschillen zijn tussen de verschillende varianten van testamentair bewind;
 • in hoeverre een testamentair bewind, in de vorm van een bewind in het belang van de rechthebbende, het overgehevelde vermogen beschermt en welke risico’s blijven bestaan.

 

Ja, ik bestel de e-learning Vermogensplanning